Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikamız

 • Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001:2015 standardının tüm gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edip, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Kalite hedeflerimizi en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayacak düzeyde belirleyip bu hedeflere ulaşmak için takım ruhu içerisinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmeyi,
 • Tüm çalışanların memnuniyetini gözeterek süreçleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak seviyede kalite bilinciyle eğitmeyi ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeyi,
 • Müşteri odaklı çalışarak ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve içinde yaşadığımız toplumun beklentilerine duyarlı, saygılı, örnek bir işletme olmayı,
 • Sürekli iyileştirme ile artan kalite ve verimlilik sayesinde, sonradan da oluşabilecek en düşük hata olasılığını hedef alarak en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Firma bilinirliğini arttırarak ve ürün portföyümüzü genişleterek, potansiyel müşteri ve hedef sektör havuzunu geliştirmeyi,
 • Daha rekabetçi hizmetler sunarak, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve sektörümüzde etkinliğimizi arttırmayı,
 • EXENTECH olarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmayı,
 • Yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltmayı ve ayrıştırmayı, geri dönüşüme kazandırmayı, uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun yöntemleri kullanmayı,
 • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasalar, mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmayı ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgiyi, bu bilgiye ulaşılabilirliği, gerekli kaynağı ve desteği sağlamayı, gözden geçirmeyi ve güncellemeyi,
 • Enerji Yönetim Sistemi’mizi ve enerji performansını kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm çalışanlara duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasaları, yönetmelikleri ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
 • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünleri kullanmayı, hizmetleri satın almayı ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermeyi,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin ve ziyaretçilerimizin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,
 • Yeni ürün ve süreçleri projelendirme aşamasında değerlendirip tehlikeleri kontrol altına alarak oluşabilecek kaza, yaralanma ve hastalıkları en aza indirgemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ulusal yasalara ve stratejilere uymayı,
 • İSG hedeflerimizi oluşturup bu hedefleri başarmak için çalışanlarımızla birlikte hareket etmeyi,
 • Tüm EXENTECH çalışanlarını İSG konularında eğiterek İş sağlığı ve güvenliği konusundaki beceri ve farkındalıklarını arttırarak bilinçlendirmeyi,
 • Tüm çalışanların katılımı ile riskleri önceden belirlemek ve kayıp, kaza ya da hasar olasılıklarına karşı önlem almayı,
 • Acil durum yönetim planını en üst düzey performansla uygulamayı,
 • İSG uygulamalarını sürekli ve düzenli şekilde denetlemek, gözden geçirmek ve iyileştirmeyi, 
 • ISO/IEC 27001 ve ISO 27701 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği, Hizmet Ve Veri Yönetim Sistemi’ni kurarak işletmeyi,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği, hizmet ve veri alanında sürekli iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği, hizmet ve veri farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçlerimizi tekrar çalışabilir hale getirmeyi,
 • Bilgi güvenliği, hizmet ve veri yönetimi ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere riayet etmeyi,
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması sağlamayı,
 • Sürekli olarak Hizmet Yönetimi Sistemi’nin etkinliğini iyileştirmeyi,
 • Var olan süreçleri zenginleştirmek için ISO/IEC 20000-1 ile paralel hale getirmeyi,
 • Hizmet Yönetim Sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlamayı,
 • Bilgi Teknolojileri Hizmetlerini ölçülebilir kılmak ve gözden geçirmeyi,
 • Müşterilerden gelen bildirimleri değerlendirmek, çıkarımlar yaparak geri bildirimlerde bulunmayı,
 • Bilgi güvenliği, hizmet ve veri yönetimi farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi

Taahhüt ediyoruz.